Terms and Conditions


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)
I. Základní ustanovení
Tyto VOP platí pro nákup zboží umístěného na internetové adrese www.store.czechsign.com

Provozovatel:
Umělecké kovářství Pb
Budovatelů 135
261 01 Příbram VIII
IČ:61650021
není plátce DPH
zapsáno u živnostenského rejstříku vedeném Městským úřadem Příbram

1.) Obecné:
Veškeré objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.store.czechsign.com jsou závazné a podle těchto VOP jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád.

a) Kupující vytvořením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito odchodným podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firma CZECHSIGN store) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
b) Pokud není mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky vyhotovené na stránce www.store.czechsign.com
Spotřební materiál neplní charakter ochranných pomůcek.

2.) Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje (texty, poznámky, ….) obsažené na stránkách www.czechsign.com a www.store.czechsign.com katalozích, prospektech, CD nosičích a jiných formulářích jsou nezávazné údaje, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Běžné tolerance jsou +- 5% (rozměrové, délkové, množstevní, dovolená množstevní odchylka při odběru celých balení, ….)

CZECHSIGN store (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
– zboží bez závad v souladu se specifikacemi prodávajícího nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na příslušném území.

Správnost výběru zboží resp. jeho varianty (což může mít následně vliv na způsob jeho montáže, na cenové nabídky kupujícího pro jeho zákazníky), je obecně odpovědností kupujícího. Kupující nepožaduje od prodávajícího, aby v tomto ohledu jakkoli předpokládal potřeby kupujícího.

Kupujúci bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodejce není povinný jakkoli:
a) upozorňovať kupujícího na různé možnosti upevnění výpně na sloupek;
b) zjišťovat, kde a za jakých podmínek bude zboží montovano;
c) zjišťovat, zda je daný tovar vhodný pro použití zamýšlené kupujícím.

Uvedené se obdobně použije i na jiné podobné případy

3.) místo plnění
Místem plnění je sklad, prodejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.
Při odběru zboží jinou osobou než kupující je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.Kupující musí předem informovat prodávajícího o této skutečnosti a musí být v době odběru v telefonické dostupnosti pro případné ověření zmocnění.
Prodávající má právo v případě pochybností odmítnout vydat zboží zplnomocněné osobě a případné náklady takto vzniklé plně hradí kupující (dopravní náklady, skladné, manipulační, …)

4.) Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem určených údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v některých, zejména cenově náročnějších případech vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky či písemně.Odmítne prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabídnuté prodávajícím po uzavření smlouvy, resp. po registraci a následném přidělený individuálního zvýhodněného ceníkem na www.store.czechsign.com

e) Zboží je rezervováno pro odběratele jenom v případu úhrady dobírkou, platobnou kartou, online platobním terminálem nebo osobním odběrem na prodejne. V případu platby zálohovou faktúrou není možné garantovat skladovou dostupnost objednaného zboží v období mezi objedáním a připsaním úhrady zálohové faktúry na účet dodávatele, zboží teda není rezervováno pro odběratele.
Kupující se zavazuje předcházet jakékoli újmě, která mu může vzniknout v souvislosti s dodáním či nedodáním zboží na základě jeho objednávky.

Tento závazek kupujícího zahrnuje mimo jiné i jeho povinnost zdržet se zavázání se vůči třetím osobám(pokud jde o zavázání se kupujícího dodat nebo zamontovat dále zboží dodané prodávajícím v určitém termínu), a to až do doby,kdy kupující po prohlídce zboží převezme zboží od prodávajícího bez vady a výhrad.
Pokud kupující poruší tuto povinnost,bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za újmu, která v důsledku jejího porušení vznikne kupujícímu.

5.) Cena a platba
Ceny uvedené na www.czechsign.com a www.store.czechsign.com jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky prodejcem. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační a nezávazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, inovačním, … ke změnám cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
Kupní cena bude považována za zaplacenou zaplacením celé kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího.V případě nedodržení jakékoliv platové doby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodloužení z hodnoty v čas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý den prodloužení.
Prodávající si vyhrazuje uplatnit vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. V případě požadavky odběratele na vyskladnění i nekompleté objednávky, je doprava účtována pro každou zásilku samostatně.
Při doručení zboží na dobírku,přebírá hotovost od zákazníka přepravce.

6.) Dodací lhůta, dopravní podmínky, poštovné, balné
Dodací lhůta začíná běžet od následujícího dne po obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou potřebné pro vyřízení dodávky.
V případě platby zálohovou fakturou je zboží expedováno po přijetí úhrady na účet dodavatele.
V případě, že zboží je na skladě a kupující nevyžaduje dodatečné požadavky (např. balení, povrchovou úpravu, dělení materiálu, ….), prodávající ji vyexpeduje obvykle do 1-4 pracovních dnů dopravci,- každý nákup je individuálně posuzován a sleva na dopravu může být poskytnuta dle dodací lhůty.

Dodavatel nezajišťuje dopravu tabulového skla!
Kupující si tabulové sklo může převzít na pobočce, příp. po dohodě zajistit vlastní přepravu (na vlastní riziko).
Za případné dělení materiálu (řezáním, stříháním) bude účtovaný poplatek (kat.č. delenie-…).V případě zaslání zboží na nevratné dřevěné paletě (kat.č .Q/paleta…) bude účtována v plné výši. Kupujícímu bude vrácena cena za tuto paletu jen v případě jejího osobního odevzdání na pobočce, ze které mu byla účtována.  V případě specifických požadavků na balné, označení,… bude účtovan manipulační příplatek (kat.č.M)

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. výpadek výroby zpoždění dodavatele, ….). Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané skladové zboží v běžném množství nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat do 5 prac. dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání se slevou z maloobchodní ceny, resp. nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za plněnou včas, jestliže zboží bude připraveno na místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat skladové zboží odběrateli (dodat k přepravě k prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečných prodlev veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně jejich oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

7.) Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,(žárové zinkování ,hutní materiál, a pod)
c.na zboží vyrobené na přání spotřebitele,,na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě kreditu, příp. zápočtem.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.