Obchodní Podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)
I. Základní ustanovení
Tyto VOP platí pro nákup zboží umístěného na internetové adrese www.store.czechsign.com

Provozovatel:
Umělecké kovářství Pb
Budovatelů 135
261 01 Příbram VIII
IČ:61650021
není plátce DPH
zapsáno u živnostenského rejstříku vedeném Městským úřadem Příbram

1.) Obecné:
Veškeré objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.store.czechsign.com jsou závazné a podle těchto VOP jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád.

a) Kupující vytvořením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito odchodným podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firma CZECHSIGN store) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
b) Pokud není mezi účastníky sjednána kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky vyhotovené na stránce www.store.czechsign.com
Spotřební materiál neplní charakter ochranných pomůcek.

2.) Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje (texty, poznámky, ….) obsažené na stránkách www.czechsign.com a www.store.czechsign.com katalozích, prospektech, CD nosičích a jiných formulářích jsou nezávazné údaje, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Běžné tolerance jsou +- 5% (rozměrové, délkové, množstevní, dovolená množstevní odchylka při odběru celých balení, ….)

CZECHSIGN store (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
– zboží bez závad v souladu se specifikacemi prodávajícího nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na příslušném území.

Správnost výběru zboží resp. jeho varianty (což může mít následně vliv na způsob jeho montáže, na cenové nabídky kupujícího pro jeho zákazníky), je obecně odpovědností kupujícího. Kupující nepožaduje od prodávajícího, aby v tomto ohledu jakkoli předpokládal potřeby kupujícího.

Kupujúci bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodejce není povinný jakkoli:
a) upozorňovať kupujícího na různé možnosti upevnění výpně na sloupek;
b) zjišťovat, kde a za jakých podmínek bude zboží montovano;
c) zjišťovat, zda je daný tovar vhodný pro použití zamýšlené kupujícím.

Uvedené se obdobně použije i na jiné podobné případy

3.) místo plnění
Místem plnění je sklad, prodejní místo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.
Při odběru zboží jinou osobou než kupující je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.Kupující musí předem informovat prodávajícího o této skutečnosti a musí být v době odběru v telefonické dostupnosti pro případné ověření zmocnění.
Prodávající má právo v případě pochybností odmítnout vydat zboží zplnomocněné osobě a případné náklady takto vzniklé plně hradí kupující (dopravní náklady, skladné, manipulační, …)

4.) Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem určených údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v některých, zejména cenově náročnějších případech vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky či písemně.Odmítne prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podpisu smlouvy, resp. jednostranně nabídnuté prodávajícím po uzavření smlouvy, resp. po registraci a následném přidělený individuálního zvýhodněného ceníkem na www.store.czechsign.com

e) Zboží je rezervováno pro odběratele jenom v případu úhrady dobírkou, platobnou kartou, online platobním terminálem nebo osobním odběrem na prodejne. V případu platby zálohovou faktúrou není možné garantovat skladovou dostupnost objednaného zboží v období mezi objedáním a připsaním úhrady zálohové faktúry na účet dodávatele, zboží teda není rezervováno pro odběratele.
Kupující se zavazuje předcházet jakékoli újmě, která mu může vzniknout v souvislosti s dodáním či nedodáním zboží na základě jeho objednávky.

Tento závazek kupujícího zahrnuje mimo jiné i jeho povinnost zdržet se zavázání se vůči třetím osobám(pokud jde o zavázání se kupujícího dodat nebo zamontovat dále zboží dodané prodávajícím v určitém termínu), a to až do doby,kdy kupující po prohlídce zboží převezme zboží od prodávajícího bez vady a výhrad.
Pokud kupující poruší tuto povinnost,bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za újmu, která v důsledku jejího porušení vznikne kupujícímu.

5.) Cena a platba
Ceny uvedené na www.czechsign.com a www.store.czechsign.com jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky prodejcem. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou orientační a nezávazné.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, ke změnám výrobním, technologickým, tvarovým, rozměrovým, inovačním, … ke změnám cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
Kupní cena bude považována za zaplacenou zaplacením celé kupní ceny za dodané zboží na účet prodávajícího.V případě nedodržení jakékoliv platové doby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodloužení z hodnoty v čas nezaplacené částky ve výši 0,5% za každý den prodloužení.
Prodávající si vyhrazuje uplatnit vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy. V případě požadavky odběratele na vyskladnění i nekompleté objednávky, je doprava účtována pro každou zásilku samostatně.
Při doručení zboží na dobírku,přebírá hotovost od zákazníka přepravce.

6.) Dodací lhůta, dopravní podmínky, poštovné, balné
Dodací lhůta začíná běžet od následujícího dne po obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou potřebné pro vyřízení dodávky.
V případě platby zálohovou fakturou je zboží expedováno po přijetí úhrady na účet dodavatele.
V případě, že zboží je na skladě a kupující nevyžaduje dodatečné požadavky (např. balení, povrchovou úpravu, dělení materiálu, ….), prodávající ji vyexpeduje obvykle do 1-4 pracovních dnů dopravci,- každý nákup je individuálně posuzován a sleva na dopravu může být poskytnuta dle dodací lhůty.

Dodavatel nezajišťuje dopravu tabulového skla!
Kupující si tabulové sklo může převzít na pobočce, příp. po dohodě zajistit vlastní přepravu (na vlastní riziko).
Za případné dělení materiálu (řezáním, stříháním) bude účtovaný poplatek (kat.č. delenie-…).V případě zaslání zboží na nevratné dřevěné paletě (kat.č .Q/paleta…) bude účtována v plné výši. Kupujícímu bude vrácena cena za tuto paletu jen v případě jejího osobního odevzdání na pobočce, ze které mu byla účtována.  V případě specifických požadavků na balné, označení,… bude účtovan manipulační příplatek (kat.č.M)

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. výpadek výroby zpoždění dodavatele, ….). Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané skladové zboží v běžném množství nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat do 5 prac. dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání se slevou z maloobchodní ceny, resp. nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za plněnou včas, jestliže zboží bude připraveno na místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat skladové zboží odběrateli (dodat k přepravě k prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečných prodlev veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně jejich oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

7.) Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,(žárové zinkování ,hutní materiál, a pod)
c.na zboží vyrobené na přání spotřebitele,,na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě kreditu, příp. zápočtem.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu.

reklamace

I. Všeobecná ustanovení I. Základní ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.
II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Zboží je dodávano se zárukou 24 měsíců, když není pro dané zboží určený jiný záruční termín. Na zboží ošetřené základní vrstvou barvy a na plochy bez povrchové úpravy se záruka na povrchovou úpravu nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na případy osazení skla po montáži.
Kupujúci se seznámil s dokumentem o údržbě a péči produktů vyrobených z oceli,nerezu a barevných kovů.

Když jsou součastí dodávky také skleněné části, prodávající garantuje jejich jednotnou barevnost jen pri dodávce v jednom (společnom termínu). Při více etapové dodávce, resp. výměně, tak i při reklamáci skla může dojít k barevným odchylkám, které kupující akceptuje. Záruka se nevztahuje na celistvost zabudovaných kov. výpňí, které sou poškozené mechanicky, zlou statikou stavby (“sedáním” stavby), nedodržením návodu na údržbu, nezrealizováním úprav a doporučení, které by predcházeli jeho poškození.

Záruka se může skrátit, resp. prodávající neuzná reklamaci, když kupujíci nebo užívatel zboží, neudržoval zboží podle pokynů prodávajícího, nedodržel správne informace a údaje /ku příkladu skladbu, stabilitu kotvícího podkladu, …../, nedodržel dohodnuté podmínky /stavebné rozměry, realizace vopřed dohodnutých upráv, změnil nebo rozšířil účel používání díla nebo částí, …).

. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.
III. Záruční podmínky
Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@czechsign.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je:
Umělecké kovářství Pb
Budovatelů 135
261 01 Příbram VIII
IČ:88364275

IV. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

V. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

VI. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.


VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.

VII. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.
g. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
h.  
Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Způsob vyřízení reklamace
Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou
Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně op přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Je-li kupujícím podnikatel:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

I. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.


II. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


III. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.


IV. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Výše uvedená obvyklá živostnost je prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této živostnosti dovolávat.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 09.09.2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.store.czechsign.com

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné.

změně podmínek. Při odeslání objednávky po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je platné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již dodanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož iv den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující v době stanovené k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Účastníci se ve smyslu obchodního zákona dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.